خبر › › اطلاعيــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان رشته‌‌هاي‌ مختلف تحصيلي نيمه‌‌متمركـز آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1393

دریافت RSS اخبار

 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : اطلاعيــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان رشته‌‌هاي‌ مختلف تحصيلي نيمه‌‌متمركـز آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1393

 با آرزوي توفيق الهي براي پذيرفته‌شدگان گرامي در توأم كردن علم، تقوا و كسب رضاي خالق و تلاش براي سربلندي ايران اسلامي، بدينوسيله به اطلاع پذيرفته‌شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز آموزشي دانشگاه پيام‌نور، پرديس هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي-تهران و موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي مي‌رساند ضرورت دارد براي ثبت‌نام در موسسه محل قبولي خود، با همراه داشتن مدارك ثبت ‌نام به شرح ذيل در يكي از روزهاي سه‌شنبه و يا چهارشنبه مورخ  7 و 8/11/93 به  موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف از تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

تذكرات بسيار مهم :

1- كليه پذيرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود براي اطلاع از برنامه زمان، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه خود جهت ثبت‌نام، به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نمايند.

2- در رشته‌هاي تحصيلي دكتري پيوسته بيوتكنولوژي سهميه مناطق محروم استان لرستان در دانشگاه تهران (كد 22571)، دكتري پيوسته رياضي دانشگاه شهيد باهنر كرمان (كد 11374)، كارداني فوريت هاي پزشكي (كد 11479) دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله، كارداني فوريت هاي پزشكي (كد 11503) دانشگاه علوم پزشكي شاهرود (ويژه داوطلبان بومي استان تهران)، دندانپزشكي (كد 11466) بورسيه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران، رشته علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-تهران (كدهاي 19389، 19395، 19381، 19389 و 19394) و رشته ارتباط تصويري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-تهران (كدهاي 17075، 17084، 17088، 17089 و 17092) به دليل اينكه نتايج مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش آنان از سوي مؤسسات ذيربط تا زمان اعلام نتايج نهايي به اين سازمان اعلام نشده، هيچ فردي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نگرديده است.

3-در رشته‌هاي تحصيلي مهندسي برق-مخابرات، كاردان فني برق-الكترونيك، تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي و كارگرداني تلويزيون دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (كدهاي 11375، 11376، 12045، 17124، 17125، 17213 و 17214) به دليل عدم ارسال نتايج مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش آنان از سوي مؤسسه ذيربط تاكنون، دراين مرحله هيچ فردي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نمي‌گردد. بديهي است اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي اين دانشگاه منوط به وصل نتايج مصاحبه و گزينش خواهد بود.

الف- مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند :

1-پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني (حداكثر تا تاريخ 30/11/93) و يا گواهينامه پايان دوره پيش‌دانشگاهي                         (تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي94-1393 ) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه كه درآن بخش و شهرستان  محل اخذ مدرك تحصيلي  مشخص شده  باشد براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

2- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل مدرك و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد. 

3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرفتهشدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/93) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن.

4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري كپي از آنان.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (براي تمام داوطلباني كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند). 

6- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 38 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1393 مشخص كند (براي برادران).

7- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان.

8- معرفينامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از رؤساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد. داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصرههاي چهارگانه آن در آئين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان و يا ايثارگران مي‌باشند.

9- آن دسته از داوطلبان شاهد و ايثارگر با سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح پذيرفته شده‌اند در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تاييد سهميه ثبت‌نامي خويش نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام از آنان همان عنوان اعلام شده از سوي سازمان سنجش مي‌باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده‌اي بر حسب مورد از سوي ارگانهاي فوق مورد تاييد قرار نگيرد از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

10- پذيرفته‌شدگان لازم است به همراه تصوير گواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش وپرورش محل تحصل خود را نمايند و اين رسيد پستي را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي خود ارائه نمايند. 

ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا اداره  آموزش پرورش شهرستان ذيربط براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد. 

ب- تذكرات مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي :

1- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمه‌متمركز اعلام گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال1393 نيز باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده نيمهمتمركز (قبولي جديد) ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند. اين دسته از پذيرفته‌شدگان به منظور ثبت نام در رشته قبولي نيمه متمركز نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي خود ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. همچنين براي پذيرفته‌شدگان دورههاي روزانه نيمه‌متمركز يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.

2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي دوره هاي روزانه درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند، حق شركت در آزمون سراسري سال1394 را نخواهند داشت.

3- گزينش رشته نيمه‌متمركز تربيت بدني و علوم ورزشي دورههاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي از بين داوطلباني كه در مراحل معاينه و آزمون عملي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي شركت نمودهاند و از سوي كميته آزمون عملي واجد شرايط از نظر معاينه و آزمون عملي براي گزينش نهايي اعلام شدهاند با در نظر داشتن نمره علمي زيرگروه رشته تربيتبدني و نمره هاي علمي و عملي مكتسبه از بين گروههاي آزمايشي (1، 2 و 3) انجام شده است. لذا داوطلباني كه در آزمون عملي شركت نموده ولي اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نشده است، مردود مراحل معاينه و آزمون عملي و يا در گزينش نهايي مردود علمي در مقايسه با ساير پذيرفته‌شدگان نهايي شناخته شدهاند. 

4- تاريخ ثبت‌نام كليه مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور از تاريخ 12/11/93 لغايت 18/11/93 از طريق سايت دانشگاه پيام نور به آدرس:  www.pnu.ac.ir صورت خواهد پذيرفت. داوطلبان ضرورت دارد براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه مندرج در سايت اين دانشگاه توجه نمايند.

داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.Sanjesh.org و يا با شماره‌ تلفن‌هاي‌ 9-88923595 با پيش شماره  021 مطرح نمايند.

 

شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۳
دسترسی کاربران
ایمیل / همراه
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
  راهنمای عضویت
   بازیابی کلمه عبور
  ثبت نام


اطلاعیه ها
آمار کاربران
تعداد کل بازدیدها :10,866,722
بازدید امروز :997
کاربران آنلاین :3

  

ما را حمایت کنید