خبر › › اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره برخي اصلاحات در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي در

دریافت RSS اخبار

 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره برخي اصلاحات در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي در

پيرو اطلاعيه‌هاي قبلي و انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ سراسري سال‌ 1392 بدين‌وسيله‌ برخي از اصلاحات دفترچه مزبور (بر اساس بررسيهاي بعمل آمده و اعلام نظر دفتر گسترش آموزش عالي) را به شرح ذيل، به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ مي‌رساند. لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين اصلاحات ذيل نسبت به ثبت كد‌ محل‌هاي مورد نظر از روز يكشنبه 1/10/92 تا پايان روز پنجشنبه مورخ 5/10/92 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني:

1- گروه آزمايشي علوم رياضي و فني:

داوطلبان متقاضی رشته علوم و مهندسی آب در کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور توجه داشته باشند که این رشته دارای 13 خوشه مختلف است و به دلیل عدم امکان ارائه همه خوشه های مذکور در یک مرکز یا واحد، تعیین خوشه های آموزشی فعال در مراکز و واحدها، منحصرا توسط دانشگاه پیام نور صورت می پذیرد.

الف-1) اصلاحات رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني:  
 
كدرشته
عنوان رشته و گرايش
نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
موارد اصلاحي
17048
مهندسي فناوري اطلاعات
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان رشت مي‌باشد
17112
مهندسي صنايع
موسسه غيرانتفاعي ايوانكي
افزايش ظرفيت از 5 نفر به 37 نفر
18011
مهندسي فناوري اطلاعات
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
18012
مهندسي فناوري اطلاعات
موسسه غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
18013
مهندسي كامپيوتر
موسسه غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
24901
حسابداري
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
24902
علوم حديث
دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قم
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
24903
علوم و معارف قرآن
دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قم
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
26913
علوم و مهندسي آب
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
26914
كاردان فني برق (الكترونيك)
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان همدان مي‌باشد
26915
كاردان فني عمران (ساختمان‌هاي بتني)
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان رشت مي‌باشد
26916
كاردان فني عمران (كارهاي عمومي ساختمان)
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان رشت مي‌باشد
26919
كارداني معماري
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان رشت مي‌باشد
27451
مهندسي فناوري اطلاعات
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) رايانه‌اي ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
29902
كارداني حسابداري
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
29903
كارداني مديريت بازرگاني
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
30452
مديريت مالي
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) نورطوبي ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
افزايش ظرفيت از 10 نفر به 130 نفر
30453
مديريت صنعتي
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
30454
مديريت كسب و كارهاي كوچك
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
30608
حسابداري
موسسه غيرانتفاعي بهشت پارس ـ سلمانشهر مازندران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
30611
مهندسي كامپيوتر
موسسه غيرانتفاعي بهشت پارس ـ سلمانشهر مازندران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
 
ب-1) رشته‌هاي حذف شده از دفترچه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني:
 
كدرشته
عنوان رشته
عنوان گرايش
نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
28686
الهيات و معارف اسلامي ـ فلسفه و كلام اسلامي
 
دانشگاه پيام نور اصفهان ـ مركز خوانسار
29911
الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و حقوق اسلامي
 
مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران ـ ساري
30571
مهندسي معماري
 
مؤسسه غيرانتفاعي كار ـ واحد قزوين
30575
مهندسي شهرسازي
 
مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون ـ قزوين
30576
مهندسي صنايع
 
مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون ـ قزوين
30577
مهندسي صنايع
ايمني صنعتي
مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون ـ قزوين
30578
مهندسي مكانيك
 
مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون ـ قزوين
30580
مهندسي رباتيك
 
مؤسسه غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت
30581
مهندسي عمران
 
مؤسسه غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت
30582
مهندسي معماري
 
مؤسسه غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت
30583
مهندسي مكانيك
 
مؤسسه غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت
30594
مديريت مالي
 
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان ـ اروميه
30599
مديريت بيمه
 
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي ـ قزوين
30600
مديريت صنعتي
 
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي ـ قزوين
30601
كارداني امور دولتي
 
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي ـ قزوين
30603
حسابداري
 
مؤسسه غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت
30677
الهيات و معارف اسلامي ـ فلسفه و كلام اسلامي
 
دانشگاه پيام نور ايلام ـ مركز ايلام
30678
علوم سياسي
 
دانشگاه پيام نور ايلام ـ مركز ايلام
30687
الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و مباني حقوق اسلامي
 
دانشگاه پيام نور گيلان ـ واحد فومن
 
ج-1) رشته‌هاي جديد گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علاوه بر رشته‌هاي مندرج در دفترچه:
 
موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري-ابهر
كدرشته محل
عنوان رشته
عنوان گرايش
ظرفيت
جنس پذيرش
توضيحات
زن
مرد
30714
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي پارسا-بابلسر
30701
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد
30706
مديريت اموربانكي
 
60
زن
مرد
 
30707
مديريت مالي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان- تبريز
30715
تربيت بدني وعلوم ورزشي
مديريت ورزشي
60
زن
مرد
مدیریت ورزش-مدیریت بازاریابی در ورزش
موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد
30702
مديريت مالي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل
30703
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز
30709
مديريت بيمه
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل
30708
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان
30705
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان
30716
مهندسي كامپيوتر
نرم افزار
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين
30704
مديريت بازرگاني
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي فخر ايرانيان-گوگان (آذرشهر)
27277
كارداني علمي كاربردي نرم‌افزار كامپيوتر
 
100
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود
30710
مديريت اموربانكي
 
60
زن
مرد
 
30711
مديريت جهانگردي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي گنجنامه-همدان
30700
كارداني اموزش وپ‍رورش ابتدايي
 
100
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم (ص)-تبريز
30690
كارداني مديريت بازرگاني
 
100
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي نوآوران-كوهدشت
30713
مديريت بيمه
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان
30712
مديريت مالي
 
60
زن
مرد
 
 
2- گروه آزمايشي علوم تجربي:
 
الف-2) اصلاحات رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي:      
     
كدرشته
عنوان رشته و گرايش
نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
موارد اصلاحي
17005
مهندسي فضاي سبز
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
17006
مهندسي كشاورزي ـ گياه پزشكي
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
24901
حسابداري
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
24902
علوم حديث
دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قم
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
24903
علوم و معارف قرآن
دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قم
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
26901
مهندسي كشاورزي ـ علوم باغباني
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
26902
مهندسي كشاورزي ـ توليدات گياهي
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
29902
كارداني حسابداري
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
29903
كارداني مديريت بازرگاني
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
30452
مديريت مالي
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) نورطوبي ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
افزايش ظرفيت از 10 نفر به 130 نفر
30453
مديريت صنعتي
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
30454
مديريت كسب و كارهاي كوچك
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
30608
حسابداري
موسسه غيرانتفاعي بهشت پارس ـ سلمانشهر مازندران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
30609
كارداني تكنولوژي توليدات گياهي
موسسه غيرانتفاعي بهشت پارس ـ سلمانشهر مازندران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
30610
كارداني علمي-كاربردي توليد و بهره برداري گياهان دارويي
موسسه غيرانتفاعي بهشت پارس ـ سلمانشهر مازندران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
 
 
ب-2) رشته‌هاي حذف شده از دفترچه گروه آزمايشي علوم تجربي:
 
كدرشته
عنوان رشته
عنوان گرايش
نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
28686
الهيات و معارف اسلامي ـ فلسفه و كلام اسلامي
 
دانشگاه پيام نور اصفهان ـ مركز خوانسار
29911
الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و حقوق اسلامي
 
مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران ـ ساري
30594
مديريت مالي
 
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان ـ اروميه
30599
مديريت بيمه
 
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي ـ قزوين
30600
مديريت صنعتي
 
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي ـ قزوين
30601
كارداني امور دولتي
 
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي ـ قزوين
30603
حسابداري
 
مؤسسه غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت
30677
الهيات و معارف اسلامي ـ فلسفه و كلام اسلامي
 
دانشگاه پيام نور ايلام ـ مركز ايلام
30678
علوم سياسي
 
دانشگاه پيام نور ايلام ـ مركز ايلام
30687
الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و مباني حقوق اسلامي
 
دانشگاه پيام نور گيلان ـ واحد فومن
 
ج-2) رشته‌هاي جديد گروه آزمايشي علوم تجربي، علاوه بر رشته‌هاي مندرج در دفترچه:
 
موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري-ابهر
كدرشته محل
عنوان رشته
عنوان گرايش
ظرفيت
جنس پذيرش
توضيحات
زن
مرد
30714
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي پارسا-بابلسر
30701
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد
30706
مديريت اموربانكي
 
60
زن
مرد
 
30707
مديريت مالي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان- تبريز
30715
تربيت بدني وعلوم ورزشي
مديريت ورزشي
60
زن
مرد
مدیریت ورزش-مدیریت بازاریابی در ورزش
موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد
30702
مديريت مالي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل
30703
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز
30709
مديريت بيمه
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل
30708
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان
30705
مديريت صنعتي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين
30704
مديريت بازرگاني
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود
30710
مديريت اموربانكي
 
60
زن
مرد
 
30711
مديريت جهانگردي
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي گنجنامه-همدان
30700
كارداني اموزش وپ‍رورش ابتدايي
 
100
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم (ص)-تبريز
30690
كارداني مديريت بازرگاني
 
100
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي نوآوران-كوهدشت
30713
مديريت بيمه
 
60
زن
مرد
 
موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان
30712
مديريت مالي
 
60
زن
مرد
 
 
3- گروه آزمايشي علوم انساني:
 
الف-3) اصلاحات رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم انساني:  
         
كدرشته
عنوان رشته و گرايش
نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
موارد اصلاحي
24901
حسابداري
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
24902
علوم حديث
دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قم
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
24903
علوم و معارف قرآن
دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قم
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
26902
علوم تربيتي (آموزش و پرورش پيش‌دبستاني و دبستاني)
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
29902
كارداني حسابداري
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
29903
كارداني مديريت بازرگاني
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ
محل تحصيل شهرستان كاشمر مي‌باشد
30452
مديريت مالي
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) نورطوبي ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
افزايش ظرفيت از 10 نفر به 130 نفر
30453
مديريت صنعتي
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
30454
مديريت كسب و كارهاي كوچك
موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران ـ تهران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
30608
حسابداري
موسسه غيرانتفاعي بهشت پارس ـ سلمانشهر مازندران
نوع رشته «مجازي (الكترونيكي)» مي‌باشد
 
ب-3) رشته‌هاي حذف شده از دفترچه گروه آزمايشي علوم انساني:
 

یکشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۲
دسترسی کاربران
كدرشته
عنوان رشته
عنوان گرايش
نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
30594
مديريت مالي
 
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان ـ اروميه
30599
مديريت بيمه
 
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي ـ قزوين
30600
مديريت صنعتي
 
ایمیل / همراه
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
  راهنمای عضویت
   بازیابی کلمه عبور
  ثبت نام


آمار کاربران
تعداد کل بازدیدها :10,851,423
بازدید امروز :970
کاربران آنلاین :3

  

ما را حمایت کنید